Obchodné podmienky

pre predaj tovaru prostredníctvom internetového portálu www.1home.sk

(ďalej len ako „Obchodné podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare)

ČLÁNOK I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodná spoločnosť Unicus, s.r.o., so sídlom Gaštanová 3089/50,    010 07 Žilina, kamenná predajňa: Veľká Okružná 59/A , 010 01 Žilina, IČO: 54969221, DIČ: 2121848674, zapísaný  OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č. 80826/L . Bankové spojenie: ČSOB banka: 4031825687/7500 IBAN: SK55 7500 0000 0040 3182 5687
  (ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) je prevádzkovateľom internetového portálu umiestneného na internetovej adrese https://www.1home.sk
  a v rámci svojho predmetu podnikania je oprávnený vykonávať kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
 2. Kontaktné údaje predávajúceho:
  Adresu, e-mail, tel. kontakt na predajne predávajúceho nájdete v pätičke stránky
 3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 4. Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvoril s predávajúcim kúpnu zmluvu predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k tovaru za dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare).
 5. Člen klubu je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý vyplnením registračného formulára požiadal o registráciu v klube My sweet home a udelil súhlas s použitím svojich údajom na marketingové účely predávajúcemu.
 6. Odberateľ noviniek je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý požiadal o zasielanie marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, a to vyplnením údajov – e-mailová adresa a potvrdením žiadosti možnosťou „POSLAŤ“.
 7. Kupujúci, člen klubu, odberateľ noviniek sú ďalej spoločne označovaní aj ako „zákazník“ alebo „zákazníci“.
 8. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 9. Spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 10. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s predávajúcim, poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov ako aj vymedzenie práv a povinností strán z titulu odoberania noviniek.
 11. Tieto Obchodné podmienky sú záväzné pre každého zákazníka.
 12. Tieto Obchodné podmienky sú zobrazené a prístupné na internetovej stránke www.1home.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia zákazníkom.
 13. Odoslaním vyplnenej objednávky alebo vyplneného registračného formulára pre členstvo v klube My sweet home alebo vyplneného formuláru na odber noviniek zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto Obchodných podmienok predávajúceho ako aj to, že s Obchodnými podmienkami súhlasí.
 14. Predávajúci komunikuje so zákazníkom najmä, nie však výlučne prostredníctvom internetového portálu www.1home.sk a prostredníctvom e-mailu: info@1home.sk
  a vo veciach reklamácií, reklamačného konania prostredníctvom e-mailu: info@1home.sk
 15. Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Žilinský kraj Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1.

ČLÁNOK II. UZAVRETIE ZMLUVY

 1. Zákazník má právo na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim za podmienok uverejnených na internetovom portáli www.1home.sk, podmienok ustanovených týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dojednania v zmluve dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim odchylne od Obchodných podmienok majú vždy prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok. Špecifikácia tovaru je uvedená na internetovom portáli www.1home.sk
 2. Tovar ponúkaný na stránkach internetového portálu www.1home.sk zákazník objednáva u predávajúceho formou vyplnenej a odoslanej objednávky prostredníctvom internetového portálu predávajúceho.
 3. Za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového portálu www.1home.sk nie je potrebná registrácia. Zaregistrovaním však zákazník získava možnosť nakupovať so zľavami, pohodlný prístup k informáciám o stave vybavovania objednávok, aktuálny stav vernostných bodov, prehľad všetkého doteraz zakúpeného tovaru, informácie o novinkách a akciách ako aj ďalšie výhody aktuálne ponúkané predávajúcim.
 4. Pri nákupe si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na obrázok „pridať do košíka“. Po výbere počtu kusov zvoleného tovaru sa kupujúci kliknutím na „prehľad košíka rekapitulácia“ dostane na stránku Nákupný košík. Po registrácii alebo prihlásení alebo pri nákupe bez registrácie po vyplnení údajov si kupujúci zvolí spôsob platby, doručenia a dodaciu adresu. Kliknutím na „pokračovať k potvrdeniu objednávky“ sa kupujúcemu zobrazí rekapitulácia objednávky. Kupujúci má možnosť pred samotným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Kupujúci záväzne odošle objednávku kliknutím na „POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU.“
 5. Objednávka uskutočnená prostredníctvom webového sídla je záväzná.
 6. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 7. Kúpna zmluva v prípade výberu spôsobu platby pred prevzatím tovaru vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim, jej prijatím predávajúcim a úhradou celej výšky ceny za tovar vrátane nákladov dodania tovaru.
  Kúpna zmluva v prípade výberu spôsobu platby pri prevzatí tovaru vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.
 8. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu ním objednaný tovar vrátane dokladov potrebných na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru za dohodnutú cenu, v lehote, rozsahu a spôsobom dohodnutom v kúpnej zmluve a záväzok kupujúceho tovar riadne a včas prevziať a zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote a spôsobom dohodnutom v kúpnej zmluve.
 9. Potvrdenie o prijatí objednávky so spôsobom platby vopred (pred prevzatím tovaru) vrátane platobných inštrukcií k úhrade ceny za objednaný tovar bude zo strany predávajúceho bezodkladne zaslané zákazníkovi na e-mail uvedený v objednávke. Objednávka je záväzná až okamihom pripísania ceny za objednaný tovar vrátane nákladov dodania tovaru na účet predávajúceho podľa článku III. odseku 7 Obchodných podmienok. Týmto okamihom sa objednávka považuje za zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim (kúpna zmluva). Predávajúci e-mailom potvrdí kupujúcemu úhradu ceny za tovar ako aj uzatvorenie kúpnej zmluvy bezodkladne po pripísaní uvedenej peňažnej čiastky na jeho bankový účet.
 10. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy bude zo strany predávajúceho bezodkladne zaslané kupujúcemu na e-mail uvedený v objednávke. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä špecifikáciu tovaru, spôsob jeho dodania (kuriérom/osobne), miesto dodania, dodaciu lehotu, cenu tovaru vrátane ceny dodania (poštovné, balné …..), platobné podmienky a inštrukcie, údaje o predávajúcom.
 11. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
 12. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle ustanovenia § 420 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

ČLÁNOK III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 2. Cena za tovar je uvedená priamo na internetovom portáli www.1home.sk pri každom jednotlivom tovare. Cena za tovar je uvádzaná vrátane dani z pridanej hodnoty.
 3. Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny:
  1. úhrada kúpnej ceny vopred – platobnou kartou
 4. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné, resp. náklady dodania tovaru podľa vybraného spôsobu a adresy dodania.
  Špecifikácia poštovného a balného, resp. nákladov dodania tovaru pre jednotlivé spôsoby dodania tovaru sú uvedené v článku IV.
  týchto Obchodných podmienok. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov vrátane poštovného a balného,
  ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 5. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia ponuky na webovom sídle.
 6. Cenu za tovar vrátane nákladov dodania tovaru uhradí zákazník na základe platobných informácií odoslaných zákazníkovi predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Platobné informácie sú súčasťou potvrdenia o prijatí objednávky (pri platbe vopred) a súčasťou potvrdenia o uzatvorení kúpnej zmluvy (pri platbe pri prevzatí tovaru). Platobné informácie sa považujú za doručené zákazníkovi dňom ich odoslania na e-mail uvedený zákazníkom v objednávke.
 7. V prípade zákazníka, ktorý zvolil spôsob platby – úhrada kúpnej ceny vopred sa objednávka stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
 8. Predávajúci následne po úhrade ceny tovaru vrátane nákladov dodania tovaru vystaví kupujúcemu faktúru spolu s potvrdením o úhrade, pričom každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti riadneho daňového dokladu s rozpisom jednotlivého účtovaného tovaru ako aj spôsobu ich dodania. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

ČLÁNOK IV. DODACIE PODMIENKY

Poštovné a balné

 1. Spôsob dodania tovaru závisí od výberu kupujúceho.
 2. Dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky je možné nasledovnými spôsobmi:
  1. OSOBNÝ ODBER
   Tovar si zákazník môže vyzdvihnúť v ktorejkoľvek z predajní predávajúceho. V procese vypĺňania objednávky bude zákazníkovi umožnené vybrať si predajňu v ktorej si žiada tovar prevziať. Výberom konkrétnej predajne na vyzdvihnutie tovaru a následným potvrdením objednávky je zákazník viazaný výberom miesta dodania tovaru. Tovar je potrebné vyzdvihnúť vo vybranej predajni v lehote sedem (7) pracovných dní odo dňa oznámenia predávajúcim, že tovar je pripravený k vyzdvihnutiu, inak jeho rezervácia zaniká. Ak má zákazník záujem o predĺženie rezervácie tovaru, môže požiadať predajňu, ktorú si vybral ako miesto dodania tovaru, prostredníctvom e-mailu.
  2. DODANIE TOVARU

DPD kuriér Slovenská republika – doručenie kuriérom na uvedenú adresu

 • Poštovné a balné 3,90€ s DPH (pri objednávke nad 60€ je doprava tovaru zadarmo)
 • Dobierka 1,-€ s DPH
 • Platba na účet 0,00 €
 • Platba kartou 0,00 €

SLOVENSKÁ POŠTA – 1. trieda

 • Doprava 2,90 € s DPH (pri objednávke nad 60€ je doprava tovaru zadarmo)
 • Dobierka 1,- € s DPH
 • Platba na účet 0,00€
 • Platba kartou 0,00 €

POŠTA Česká republika

 • Doprava 6,60 € s DPH
 • Dobierka 1,80 € s DPH
 • Platba na účet 0,00€
 • Platba kartou 0,00 €
 1. V prípade, ak má kupujúci záujem o dodanie tovaru do zahraničia mimo CZ a SR je potrebné, aby zákazník zaslal požiadavku na výpočet nákladov a dodacej lehoty na

 e-mailovú adresu: info@1home.sk. 

 1. Tovar bude doručený na adresu, ktorú uvedie kupujúci v objednávke. Tovar bude doručený v čo možno najkratšom čase. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar, ktorý je u predávajúceho na sklade, je zvyčajne doručený v lehote troch (3) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar, ktorý nie je u predávajúceho na sklade, je zvyčajne doručený v lehote siedmich (7) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 2. V prípade výberu spôsobu dodania – osobný odber – obdrží kupujúci od predávajúceho e-mail v ktorom mu oznámi od ktorého dňa je tovar k dispozícii na vyzdvihnutie. V prípade výberu spôsobu dodania – kuriérom obdrží kupujúci od predávajúceho e-mail, v ktorom mu oznámi deň, kedy bol tovar zo strany predávajúceho prepravcovi odovzdaný na prepravu. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie tovaru z dôvodov na strane doručovateľov (kuriéra). Predávajúci rovnako nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú nesprávne a/alebo neúplne vyplnenou dodacou adresou zo strany kupujúceho.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí na faktúre, ktorá zároveň slúži ako dodací list a záručný list.
 4. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov dodania tovaru.
 5. V prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s ustanovením § 420 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 6. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Povinnosť dodať tovar sa považuje za splnenú aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. tovar odmietne prevziať. V prípade ak si kupujúci tovar neprevezme a tento je vrátený predávajúcemu, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náklady spojené s vrátením tovaru, t.j. náklady spojené s dodaním tovaru a jeho následným spätným zaslaním.
 7. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, či nebol poškodený obal tovaru (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je kupujúci oprávnený tovar neprevziať.
 8. V prípade poškodenia tovaru je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 9. Kupujúci je v prípade nedodania tovaru v lehote podľa odseku 4 tretia veta tohto článku Obchodných podmienok oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 10. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

 

ČLÁNOK V. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

  1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
  2. Zmluva zaniká:
   1. splnením záväzku,
   2. písomnou dohodou zmluvných strán,
   3. odstúpením od zmluvy,
   4. zánikom predávajúceho.
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝM JE SPOTREBITEĽ
 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie:
  • po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru
  • po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal/sprístupnil predávajúci. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy listom zaslaným poštou na adresu centrálneho skladu s označením: 
  VRÁTENIE TOVARU, My sweet home , Veľká Okružná 59/A, 010 01 Žilina. 
  Na tento účel môžete použiť FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 1. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci odošle spotrebiteľovi e-mail s potvrdením o prijatí odstúpenia od zmluvy.
 2. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 3. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.
  Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb:
  dodatočných nákladov, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
  Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,
  nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu, ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie článku V. odseku 11 Obchodných podmienok.
 5. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku V. odseku 12 Obchodných podmienok rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 6. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku V odseku 12 Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu centrálneho skladu My sweet home.
 8. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.
 9. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 10. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 11. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, a bezodkladne, najneskôr však do 14 dní mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 12. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán ku dňu, ktorý predávajúci a objednávateľ/kupujúci v dohode určili ako deň zániku zmluvy.
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝM JE PODNIKATEĽ
  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK VI. ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
 2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 3. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tohto tovaru kupujúcim. Záručný servis zabezpečuje predávajúci.
 5. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra/pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň aj ako dodací list.
 6. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou.
 7. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
  Nekompletnosť tovaru alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia/neprevzatia zásielky, a to na e-mail info@1home.sk
  Predávajúci sa zaväzuje po obdržaní reklamácie kupujúceho bezodkladne kontaktovať a vybaviť s ním reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.
 8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté: mechanickým poškodením tovaru, používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 9. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačným poriadkom stanovenými zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmito Obchodnými podmienkami. Úplné znenie Reklamačného poriadku nájdete tu Reklamačný poriadok

ČLÁNOK VII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “návrh”) subjektu alternatívneho riešenia sporov,
  ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1 tohto článku Obchodných podmienok odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
  Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.
 3. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov.
 4. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
  Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ).
 5. Návrh musí obsahovať:
  1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie predávajúceho,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo
   vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie:

Adresa na doručovanie:
Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Prievozská 32, p.p.29
827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:
ars@soi.sk ; adr@soi.sk

Telefónne číslo: +421 2 582 72 123
Fax: +421 2 534 14 996

Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 1. Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor:
  • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia
   30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
  • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim,
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €,
  • ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
  • ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
 1. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.
 2. Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle.
  Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom
  informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení.
  Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.
 3. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Odôvodnené stanovisko subjektu alternatívneho riešenia sporov nie je právne záväzné.
 4. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 5. Začatie alternatívneho riešenia sporu a ukončenie alternatívneho riešenia sporu má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
 6. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

ČLÁNOK VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

 1. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú len v kontexte registrácie, uzatvárania kontraktu, vernostného programu, prieskumu spokojnosti alebo marketingu.
 2. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) predávajúci (prevádzkovateľ) spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 4. Zákazník môže udeliť prevádzkovateľovi súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári a/alebo vo formulári na odber noviniek a/alebo v objednávke na účely získavania a spracúvania štatistických informácií o zákazníkoch, získavania reakcií a hodnotení zákazníkov, poskytovania zliav, bonusov a vedenia vernostných programov, podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, na marketingové účely.
 5. Kupujúci tovaru poskytuje obchodnej spoločnosti Unicus, s.r.o., so sídlom Gaštanová 3089/50,    010 07 Žilina, IČO: 54969221, DIČ: 2121848674, zapísaný  OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č. 80826/L (ďalej tiež ako “prevádzkovateľ”) ako prevádzkovateľovi informačných systémov osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu:
  1. meno a priezvisko
  2. adresa
  3. e-mail
  4. telefónne číslo
  5. dátum narodenia
  6. dodacia adresa
  7. údaje o objednávkach
  8. bankové spojenie

a to za účelom:

  • riadnej realizácie záväzkovo-právneho vzťahu, ktorý vznikol medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (kupujúcim) na základe uzavretej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov,
  • účtovného a fakturačného systému.
  • získavania a spracúvania štatistických informácií o kupujúcich,
  • získavania reakcií a hodnotení kupujúcich,
  • poskytovania zliav, bonusov, vernostných programov,
  • podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, správneho rozhodovania o marketingovej stratégii.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na riadnu realizáciu záväzkovo-právneho vzťahu (kúpnej zmluvy), ktorý vznikol medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorého je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s ustanovením § 10 ods.3 písm.b) zákona o ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

 1. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi
  • vyplnením a odoslaním registračného formuláru súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári na účely získavania a spracúvania štatistických informácií o zákazníkoch, získavania reakcií a hodnotení zákazníkov, poskytovania zliav, bonusov a vedenia vernostných programov, podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, na marketingové účely;
  • vyplnením a odoslaním formuláru na odber noviniek, prípadne prihlásením sa na odber noviniek (newsletter) súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov uvedených vo formulári na odber noviniek ba účely podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, na marketingové účely;
  • vyplnením a odoslaním objednávky s registráciou súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v objednávke na účely získavania a spracúvania štatistických informácií o zákazníkoch, získavania reakcií a hodnotení zákazníkov, poskytovania zliav, bonusov a vedenia vernostných programov, podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, na marketingové účely.
   Najčastejšie sú osobné údaje spracovávané na dobu do odvolania súhlasu zákazníkom, najdlhšie však na dobu 5 rokov.
   Súhlas možno odvolať písomne na adrese Unicus, s.r.o., Gaštanová 3089/50, 010 07 Žilina alebo e-mailom na info@1home.sk. Každý zaregistrovaný zákazník sa automaticky stáva členom klubu My sweet home a je prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu. V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, informujte nás o tom na emailovej adrese: info@1home.sk
   Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu a vernostného programu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.
 2. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva samostatne.
  Ak je však v určitých prípadoch nevyhnutné poskytnúť ich iným subjektom – sprostredkovateľom, prevádzkovateľ pri tomto poskytnutí dôsledne dodržiava nasledujúce zásady:
  1. sprostredkovatelia konajú len v rámci inštrukcií prevádzkovateľa, ktoré sú detailne špecifikované v zmluve o sprostredkovaní a ktorá zaväzuje sprostredkovateľov k úrovni ochrany a zabezpečenia pri uchovávaní a spracovaní osobných údajov sprostredkovateľmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,
  2. prevádzkovateľ poskytuje len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu.
   Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov: obchodnú spoločnosť A3 Soft s.r.o., so sídlom Továrenská 98/4, 020 01 Púchov, IČO: 36 337 960, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 14910/R za účelom servisnej podpory aplikácií a správy IT; obchodnú spoločnosť BlueWeb sro, so sídlom M.R. Štefánika 13, Žilina 010 01, IČO: 46219765, zapísaná v Obchodnom registri Žilina, oddiel Sro, vložka č. 54898/L  za účelom programovania a správy internetovej stránky a súvisiacich technológií a služieb s e-shopom; obchodnú spoločnosť  The Rocket Science Group, LLC so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA za účelom marketingových služieb a to konkrétne služby MailChimp.
   V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru – poskytovatelia doručovacích služieb (kuriérske spoločnosti a pod.). Týmto osobám sa poskytujú údaje len v nevyhnutnom rozsahu. Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.
 1. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie
 2. Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom realizácie primeranej a účinnej ochrany osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa prijal primerané technické, organizačné ako aj personálne opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v príslušnej dokumentácii prevádzkovateľa.
 3. Poučenie dotknutej osoby (užívateľa) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhy až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba ma ďalej právo u poskytovateľa písomne namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má ďalej právo: u poskytovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a
  g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; u poskytovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poskytovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov; pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje poskytovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Poskytovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 4. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej na spracovanie so zreteľom na povahu prác vykonávaných dotknutými osobami. Po skončení takejto doby sú všetky osobné údaje, ktoré boli uchovávané v informačnom systéme, bezpečne zlikvidované. Prevádzkovateľ ďalej uchováva iba tie osobné údaje, ktoré je povinný archivovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 5. V nadväznosti vyššie uvedené zákazník prehlasuje že bol v súlade s ustanovením § 15 ods.1 zákona o ochrane osobných údajov informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.1home.sk
 6. Používame na svojich webových stránkach cookies, aby sme mohli ich obsah a dizajn prispôsobiť Vašim preferenciám. Umožní Vám to uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sú miniatúrne “súbory”, ktoré sa uložia na váš pevný disk. Sú zložené z reťazca písmen a číslic, a teda Vás neidentifikujú ako osobu. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať užívateľské ID a heslo.
 7. Údaje získané prostredníctvom našej stránky za pomoci technológie „cookies“ môžu byť použité najmä na nasledovné účely:
  • zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto „cookies“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok;
  • pre online inzerciu využívame okrem iného reklamné oznámenie zamerané na základe minulého správania, či niektorých demografických údajov; vďaka tomu sa môžete stretnúť s našimi grafickými reklamami na rôznych serveroch, ktoré navštívite; reklamy, ktoré Vám zobrazíme, sa snažíme optimalizovať podľa Vašich predchádzajúcich návštev a zobrazených zliav na tejto web stránke;
  • analyzovanie ako návštevníci používajú našu stránku za pomoci „cookies“ Google Analytics. Google spracováva údaje získané prostredníctvom našej stránky v anonymnej podobe.
 1. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte “neakceptovať cookies”. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

ČLÁNOK XI. OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka sa spravujú zmluvou uzavretou medzi predávajúcim a kupujúcim, týmito Obchodnými podmienkami a doplňujúcimi informáciami uvedenými na portáli www.1home.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007
  Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v prípade podnikateľa
 2. Neplatnosť niektorého ustanovenia zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim alebo neplatnosť niektorého ustanovenia Obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy alebo Obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým
  ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.
 3. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle predmetu zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú toho istého tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
 4. Zmluvy sú archivované u predávajúceho v elektronickej forme a prístupné kupujúcemu na základe jeho žiadosti.
 5. V prípade, že zmluvné dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim uvedené v zmluve sú v rozpore s ustanoveniami Obchodných podmienok, ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.
 6. Tieto Obchodné podmienky, ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce, sa riadia platným právnym poriadkom SR.